வெள்ளி, 19 மே, 2017

peak form :உச்சி உச்சம்

One day hitting with wind
Other day Mosquito bite


Related image

Meditation?

Image result for meditation


ஒரு நாள் காற்றால் அடிக்கச் செய்கிறாய்
மறு நாள் கொசுவை கடிக்கச் செய்கிறாய்


Related image

தியானம்?


Related image

வியாழன், 18 மே, 2017

Drunkards குடிமகன்கள்.

Justify everything /all
with a reason out
Related image
Dust Bins solid soil

Image result for drunkards justice

எதுக்கும் ஒரு நீதி சொல்கிறார்
எதையும் ஒரு காரணம் காட்டி
 Image result for drunkards justice
மண்ணாங்கட்டி

சனி, 6 மே, 2017

Maya Images பொய்யுரு காண்

birth and Death are two sides of
Same coin- realize it.
Image result for virtual images
Nothing is constant


Image result for virtual images
நிதம் இறந்து படுதல் காண்
இருப்பு மெய்யன்றறி
Related image
நிலை(யா)மை

Related image

புதன், 3 மே, 2017

மாரி மாறி... Goddess of Mari to Rain seasonal changes.mind changes

Economic progress of society
in the form of beauty to destruction

Image result for abnormal changes

abnormalcyRelated image


பொருளாதாரக் கண் பா(ர்)வை
அழகியல் வடிவுடன் அழிவில்
Image result for abnormal changes
(அ)கோரம்

ஞாயிறு, 16 ஏப்ரல், 2017

In our Mind Caves இரகசிய உலகில்

Thoughts of images are will move
Fear will absorbs all valuefull times
Image result for mind caves
Sound and waves.

Related image

பொய்யுரு விழுதாய் நகரும் ...
பொழுதெலாம் பயநாகம் விரியும்
Image result for mind caves
அரவம்

In this hurry and dis order world அவசர உலகில்

Mind will not differentiate image of
stick and curved bend lines with Snake
Image result for sticks and lines in the shape of snakes
sounds and vibrationsImage result for sticks and lines in the shape of snakes


குச்சியை,வளை கோட்டை காண்கிறது
பாம்பாய் தினம் மனம்
Related image
அரவம்

வியாழன், 13 ஏப்ரல், 2017

வாழ்கிறோம் என்றறிய வாழ்த்துங்கள் Greet everybody to be as beings

How many celebrations in this One day
Tamil New year along with many includes Chithiraikkani

Image result for gemssoothing with Gems.

Related image

எத்தனை திருநாள் இந்த ஒரு நாளில்
தமிழ் புத்தாண்டும் சித்திரைக்கனியும்
Related image
தணியும் மணியும்