ஞாயிறு, 31 டிசம்பர், 2017

Error in Images and political mistakes கட்சிப் பிழையா காட்சிப் பிழையா?

Black Sheeps grazing
white saree's supervision
Related image
In Greeny land
Image result for greeny land, goats are grazed by a wido in white saree in tamil nadu
கறுப்பு ஆடுகள் மேய்கின்றன‌
வெள்ளைச் சேலை மேய்க்க‌
Image result for widow in white saree
பச்சை வயக்காட்டில்.

சனி, 23 டிசம்பர், 2017

country became dust bin and poisonous potted house: குப்பை மேடாச்சு நச்சு வீடாச்சு

Put honesty in Dust bin

Collect violence blood in Non-Violence Vessel
Image result for collect violence blood in ahimsa vessel

NOW It is our Indian Democracy.

Image result for collect violence blood in ahimsa vessel

நேர்மையைத் தூக்கி குப்பையில போடுங்க‌
அஹிம்சைப் பாத்திரத்தில் இரத்தம் பிடிங்க‌
Image result for collect violence blood in ahimsa vessel
இந்தி(ய) (ஜன) நாயகம்

செவ்வாய், 12 டிசம்பர், 2017

Aged body உடல் பழசாப் போச்சு


A small negligible line between being and dying
Newborns came to land to live
Related image

Old and New(s)
Related imageஇருப்பார் இல்லை என்பார்
இல்லாதார் வந்து இருப்பார்
Related image
பழசு(ம்) புதுசு(ம்)

வெள்ளி, 8 டிசம்பர், 2017

Lady of Death ம(ர)ணப் பா(ர்)வை

Body crushed and Life breath left
But with Tail thoughts still shakes
Image result for beautiful lady taking rest with her head rest on lover shoulder
Lizard Sacrifice.

Related image
உடல் நசுங்கி உயிர் இழந்து
நின(வு)வால் துடித்தபடி
Related image
ப(ல்)லி

வெள்ளி, 17 நவம்பர், 2017

IN LIFE IN LIVE வாழ்(க்)கை இல்

with cutting of body, legs
Electrified and dancing
Image result for tasteless life
green leaves bunch

Image result for tasteless life


உடலை இழந்த கால்கள்
மின்காற்றில் ஆடும்
Related image
கீரைக் கட்டு.

செவ்வாய், 7 நவம்பர், 2017

காலக் குமிழ் TIME BUBBLE

NO signs and marks
in dark mystical mine

Image result for time bubble

mouse trap


Image result for time bubble


வரியும் வார்த்தையுமிலா
 இருள் சுரங்க மாயா
Image result for time bubble


 எலி வளைதிங்கள், 23 அக்டோபர், 2017

Measure the space உலகளந்த பெருமாள்


Believe it Desert too ends
with one leg press jump to space


Image result for measure the space

to Measure

Related image
முடியாத பாலையும் முடியும்
ஒரு கால் பூமியின் மேல் உந்தி
Related image
விண்ணள...